top of page
Business Networking

Druk

VRYWARING

Die inhoud van hierdie webwerf is slegs vir inligtingsdoeleindes. Deur enige van die inligting vervat in enige van die Vi-biZ-webwerwe af te laai, stem jy in tot die bepalings en voorwaardes soos uiteengesit in hierdie kennisgewing. As jy nie tot hulle instem nie, moenie hierdie webwerf gebruik of enige inligting aflaai nie. Let daarop dat enige program, publikasie, ontwerp, produk, proses, sagteware, tegnologie, inligting, kundigheid of idee wat op hierdie webwerf beskryf word, die onderwerp kan wees van ander regte, insluitend ander intellektuele eiendomsregte, wat deur Vi besit word. -biZ of een van sy Vennote of Beginsels of ander belanghebbende partye en word nie hiervolgens aan jou gelisensieer nie.

Vi-biZ poog om te verseker dat die data en ander materiaal op hierdie webwerf korrek en volledig is, maar aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige fout wat in of weglating van hierdie webwerf gemaak word nie. Skakels na ander webwerwe vanaf hierdie webwerf is slegs vir inligtingsdoeleindes. Indien die kyker hierdie webwerf verlaat via 'n skakel wat hierin vervat is, en inhoud bekyk wat nie deur Vi-biZ verskaf word nie, doen die kyker dit op eie risiko. Die inhoud van webwerwe waarna jy skakel, sal nie vir akkuraatheid nagegaan of andersins deur Vi-biZ hersien word nie.

Die kyker se gebruik van hierdie dokument en inligting is op eie risiko. Die kyker aanvaar volle verantwoordelikheid en risiko van verlies as gevolg van die gebruik van hierdie dokument of inligting. Geeneen van Vi-biZ, of enige vennote, prinsipale of werknemers daarvan sal aanspreeklik wees vir enige spesiale, indirekte, toevallige, gevolglike of bestraffende skadevergoeding of enige ander skade hoegenaamd nie, hetsy in 'n aksie van kontrak, statuut, tort (insluitend , sonder beperking, nalatigheid), of andersins, met betrekking tot die gebruik van hierdie dokument of inligting.

Die kyker stem in om uitsluitlik te onderwerp aan die wet van Suid-Afrika en die jurisdiksie van die howe van Suid-Afrika ten opsigte van enige dispuut wat voortspruit uit die gebruik van die webwerf.

Indien jy enige inligting van ons oor ons of ons produkte of dienste verlang, rig dit asseblief aan ons deur diee-pos skakel.

 

 

STANDAARD BEPALINGS EN VERKOOPSVOORWAARDES

DIE KOPER WAARBORG EN STEM IN:

1.1   om te hou by die perke en bepalings wat deur Vi-biZ ("die Verkoper" aangewys is); en

1.2   dat die ondertekenaar behoorlik gemagtig is om die Koper te bind.

2. BESTELLINGS

2.1   Geen bestellings wat deur die Koper geplaas word, sal bindend wees op die Verkoper totdat dit deur die Verkoper aanvaar word nie, en nie die reg om die Verkoper te behou nie.

2.2   Alle kwotasies vir die Goedere is BTW uitgesluit en sal geldig bly vir 30 dae vanaf die datum van DIRTY. All prices quoted are based on exchange rates,        _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      raw material prices, freight charges and any associated levies and taxes, insurances and wage rates prevailing at the time of quotation, and any subsequent increase        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    in verkoopprys sal deur skriftelike kennisgewing per e-pos aan die koper oorgedra word.

2.3   Die Verkoper vereis dat voor die vervaardiging van Made to Order ("MTO, 'n Bestelling") of 5% 0-kontant-produkte deposit or credit to the full value of        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  die bestelling, moet deur die Koper verskaf word.

2.4   Die Verkoper behou die reg voor om die Koper te hef vir enige tegniese en/of produksie-items vir vervaardiging en/of vervaardiging van bestellings (ETO) (ETO) bestellings (ETO) .          These will be quoted op voor die aanvang van die tekeninge. Tekeninge sal gefaktureer word, ongeag of vervaardiging sal voortgaan.

2.5   Enige bestelling vir nie-standaard voorraaditems of waar hoeveelhede bestel groter is as die verkoper se voorraadvlak, 7191 kan nie een keer die minimum voorraadvlak wees nie. -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_    aanvaar deur die Verkoper.

2.6   Die hoeveelheid en afmetings van die Goedere is die uitsluitlike verantwoordelikheid van die Koper.

2.7   Die goedere sal nie vir vervaardiging deur die verkoper verwerk word voor ontvangs van 'n ondertekende koper nie.

3. BETALING

3.1   Die finale fakturering van die Goedere sal op die datum van versending ingedien word. Die Verkoper sal pro-forma fakture op skriftelike versoek aan die Koper beskikbaar stel.

3.2   Waar die Verkoper kredietbepalings aan die Koper toegestaan het, is betaling onderhewig aan formele skriftelike bepalings en afsonderlike voorwaardes.

3.3   Slegs vir die verskaffing van heiningstelmateriaal, sal onderhewig wees aan vyftig persent (50%) (50%) aankoopbestelling betaling by plasing van 'n_ffty50cc verdere betaling van 'n 90cc -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           (50 %) voor aflewering of afhaal. Die Verkoper sal geen Goedere aan die Koper versend nie, totdat volle betaling via Elektroniese Fondsoorplasing ("EFT") in  _cc781905-5cde-3194-bb3b-1386bad5cf-3786bad5cf-3bcf-3bcf5cf-3b3b-1386bad5cf-3bcf-3b3b-1386bad5cf-3bcf3b-3bcf -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_    die verkoper se bankrekening.

3.4   Vir heiningstel materiaal verskaffing en installasie daarvan, sal onderhewig wees aan 'n vyftig persent plasing van hierdie-9% deposito (50% van die aankoopbestelling, 50% van die aankoopbestelling) 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_percent (30%) voor aflewering en aanvang van dienste of installasie en 'n finale betaling van twintig persent (20%) by oorhandiging van voltooide projek_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf558d_ 3177c19 _5177c19_0-cc bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_   sonder onnodige vertraging of behoud, streng.

3.5   Die faktuurprys wat op die Verkoper se faktuur gereflekteer word, sal deur die Koper se faktuur betaal word deur die Koper se ooreengekome bepalings71, 81 in ooreenstemming met die ooreengekome bepalings van die Koper, 51 en 4 van die ooreengekome betaling. -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_    tussen die partye.

3.6   Alle fakture is betaalbaar op die plek, tyd en onderhewig aan die voorwaardes gespesifiseer op die faktuur. Unless otherwise determined, the payment must be received by        _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_die Verkoper soos gespesifiseer op die faktuur.

3.7   Die Koper sal nie geregtig wees om enige bedrae, wat ook al aan die Koper verskuldig is, te verreken teen die koper1, wat ook al aan die Koper1 mag ontstaan, 8 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_        amounts owing by the Purchaser to the Seller.

4. AFLEWERING, RISIKO EN EIENAARSKAP

4.1   Die versendingtydperk sal onderhewig wees aan rekeninggoedkeuring of EFT-betaling ontvang.

4.2   Die versending, aflewering of afhaal van die goedere sal eenmalig wees, tensy anders tussen die partye bepaal of ooreengekom.

4.3   Die risiko in en aan die Goedere wat gekoop is, sal oorgaan na die Koper by aflewering, in terme van 4, by afhaling van die koper, in terme van 5_0, in terme van 4, 9, 7, 9, 7, 9, 7 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_   van die Verkoper. Nieteenstaande aflewering of afhaal, bly eienaarskap van die Goedere by die Verkoper gesetel en sal dit nie oorgaan na die Koper totdat  _cc781905-5cde-3194-bb3b-1576bad5-3_fcc-50b-1586_905-5000-3000-5000-5000-5000-5000-3000-5000-5000 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ betaling van die volle koopprys is gemaak.

4.4   Die Koper sal, onmiddellik na aflewering van enige Goedere waarvoor enige betaling skriftelik uitstaande is, nie 100 skriftelik in kennis gestel word van enige skriftelike betaling van die_5019011111 nie van die_50 -bb3b-136bad5cf58d_           Goods word van die Verkoper se behoud van eienaarskap van sodanige Goedere gestoor, en sal enige stappe doen wat ook al nodig is om te verseker dat geen lien  of hipoteek uitgeoefen word_cc781905-5cde-3194-6bad5b-15cc-9cd-9c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ oor sulke Goedere deur enige ander persoon hoegenaamd. 'n Afskrif van sodanige kennisgewing sal aan die Verkoper gegee word.

4.5    'n Getekende afleweringsnota sal prima facie bewys uitmaak dat die Goedere deur die koper afgelewer is,1801 en deur die koper190 in staat gelewer is,18c11 in goeie toestand deur die kopers1cc19011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111901 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   die Koper, 'n werknemer, 'n agent, 'n verteenwoordiger of genomineerde vervoerder van die Koper.

4.6   Die verkoper behou die reg voor om 'n gedeeltelike aflewering te maak, en om bestelde goedere met 'n 10% tegniese rede te lewer. In cases of partial delivery, part        _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     _cc781905-5cdebb-3byd-319-slegte-3194-3194-3194-3194

4.7   In alle gevalle waar aflewering of afhaal per karweier geskied, sal die karweier geag word as die vervoerder agent te wees, en sal die vervoerder geag word die koper te wees19099 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           delivery to die Koper. Indien die Verkoper vragkoste moet betaal, sal die Verkoper die reg hê om die vervoerder en roete aan te wys. Should the Purchaser specify the          _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ vervoerder en die roete, sal die Koper teenoor die Verkoper aanspreeklik wees vir enige toename in vragkoste.

4.8   Die Koper is verantwoordelik vir enige aflaai van gelewerde materiaal, en die Verkoper sal nie enige risiko aanvaar nie en die Verkoper sal geen risiko aanvaar nie, en die Verkoper sal geen risiko aanvaar nie. 3194-bb3b-136bad5cf58d_                  incurred during such off-loading or standing-time incurred. Off-loading and standing times are not included in the transport rates, it being the responsibility of the      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_         Purchaser.

4.9   Die Verkoper sal onder geen omstandighede aanspreeklik wees vir enige defekte, tekorte in die lewering van die Goeie aankope of tekortkominge in die lewering van die Goeie Aankope of Versuim van die Koper. 3194-bb3b-136bad5cf58d_               _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586_5c. skriftelike kennisgewing is ontvang deur 3 dae sonder aflewering Aanspreeklikheid ten opsigte van gebrekkige Goedere is beperk tot

         4.9.1_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   enige gebrek in die Goedere regstel; of

         4.9.2_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  tot vervanging van die Goedere; of

         4.9.3_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  volle terugbetaling van die Goedere aan die Koper of 'n redelike gedeelte van die prys betaal vir die Goedere gelewer, met inagneming van die omvang van die mislukking.

4.10   Enige goedere wat deur die koper teruggestuur word (behalwe gebrekkige goedere) deur die koper en die koper sal op risiko terugbesorg word:

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_4.10.1    sal 'n hanteringsfooi van 10% hê;

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_4.10.2    sal onderhewig wees aan kwaliteitkontroles deur die verkoper;

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_4.10.3   nie-standaard Goedere sal nie aanvaar word vir krediet nie en beskadig word nie.

4.11   Alle navrae met betrekking tot prys en hoeveelheid moet skriftelik aan die Verkoper in kennis gestel word, binne vier uur nadat die verkoper afgelaai het, 4 uur nadat dit afgelaai het, 4 uur. will be          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_          deemed dieselfde te aanvaar het.

4.12   Die Verkoper sal nie aanspreeklik wees vir enige gevolglike verlies wat die Koper gely het ten opsigte van enige ander gebrekkige oorsaak van die Koper in of-7c1cc van enige ander gebrekkige oorsaak van lewering in of-7c1cc van enige ander oorsaak van die gebrekkige lewering. -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_        howsoever arising. In die geval van vertragings in aflewering sal die Verkoper die Koper in kennis stel van sodanige vertraging en die verwagte tydperk van sodanige vertraging (waar moontlik). -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_In die geval van herverkoop van die Goedere, verwerk al dan nie, sal die Koper die Verkoper se aanspreeklikheid vir skade wat uit die Goedere voortspruit, beperk tot die waarde van Goedere gelewer aan  3175cd_3175cd_51905-781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 3175cd_5175cd_3175cd_5175cd_3175cd_5175c535905-51500-781900-781905-78158d_83195-781905-781907 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_die Koper.

4.13   Die aankoop en aflewering van die Goedere verleen geen lisensie, uitdruklik of stilswyend, onder enige patente nie.

4.14   Die Verkoper behou die reg voor om sy pryse te wysig met voorafkennisgewing aan die Koper en in die geval, sal die Koper-5c beëindig 5c die ooreenkoms 5c beëindig. 3194-bb3b-136bad5cf58d_               _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586_slegte ure moet dit nie aanvaar nie.

4.15   Die Koper stem in om die Verkoper onmiddellik in kennis te stel sodra die Koper 'n patent ten opsigte van die Goedere bewus word van die patent. If a patent          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         infringement claim is brought against the Purchaser due met betrekking tot die aanbod, invoer, berging, verkoop en/of gebruik van die Goedere, sal die Koper onmiddellik die  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf558d_ 3b1cc_5bcd-5cd_5bcd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-5cd-3b3b-136bad5cf558d_5bcf558d_5bcf558d_5bcf5cf -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     Verkoper skriftelik daarvan, en laat die verdediging in die verrigtinge oorneem. If a final judgement holds the  Purchaser liable for patent infringement in      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_         respect of the Goods, the Purchaser's claim for skadevergoeding sal beperk word tot 'n bedrag gelykstaande aan die verkoopsprys wat deur die Koper van die inbreukmakende Goedere betaal is,  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5_cc581de-3b1905-5cf581de-5b5cf581de-5b5cf581d-5b5cf58d-5cf-5cf-5cf-5cf-5cf-5cf-5cf-5cd-5b-5cf-5cf-5cd-9b3d-9b3d-9b3d-9b-5b-5cf-50 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_         delivered to the Purchaser during the last six (6) months voor die dagvaarding. Under no circumstances does the Seller assume any liability or responsibility        _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_             vir enige buitengewone gebruik of spesiale aansoek wat die Koper of 'n derde persoon op die Goedere maak en wat patentregte van derde partye kan skend. 3194-bb3b-136bad5cf58d_                   Moreover the Seller shall not be liable for infringements of a patent which is onbekend aan die Verkoper maar waarvan die Koper bewus was.

4.16   Die Verkoper sal nie verplig wees om tegniese bystand aan die Koper te verleen in die geval van die gebruik van die Goedere9cc in die geval van die gebruik van die Goedere9cc nie. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    advies gegee of gevolge wat daaruit voortspruit.

4.17   Goedere wat nie binne die bevestigde tydsraamwerk afgehaal word nie, sal onderhewig wees aan die bergingskoste van die verkoper en die verkoper behou die reg om die afleweringskoste te hef. 3194-bb3b-136bad5cf58d_              Goedere na en van die stoor.

4.18   Aflewerings- en voltooiingsdatums word geskat ten tyde van bestellingserkenning en is onderhewig aan verandering.

4.19    Onder geen omstandighede sal die Verkoper aanspreeklik wees vir defekte wat veroorsaak word deur die koper se slegte berging, 5cc hantering van die koper, 7 cc, 7 cc, 8 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    transformasie van die Goedere as gevolg van klimaatstoestande.

4.20   Indien afhaling of aflewering deur die Koper gereël word, is die verantwoordelikheid om geskikte vervoer van kopers te verskaf, geen aanspreeklikheid van die Koper en die Verkoper se verantwoordelikheid om dit te verskaf. -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        respect thereof.

5. SESSIE EN OPDRAG

           Die koper mag geen van sy regte opskiet, toewys of oordra nie, of delegeer enige van sy verpligtinge wat uit hierdie ooreenkoms voortspruit sonder om eers die  _cc781905-5cde-3194-B3b-136bad5cf58d_ _cce-3194-B3B-136BAD5CF58D_ _CDE-3194-B3B-319BAD5cf58d te vereer -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     Verkoper se skriftelike toestemming.

6. BREUK

        _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586_05-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586_b-136bad5cf58d. terms of this Agreement, all of        _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_wat as wesenlik geag word, sal die Verkoper na sy keuse en sonder benadeling van enige van sy regte of regsmiddels geregtig wees om:

6.1    besit terugneem van die Goedere wat aan die Koper gelewer is ten opsigte waarvan eienaarskap nie oorgegaan het nie; en/of

6.2   eis dat die Koper onmiddellik betaling aan die Verkoper maak van alle uitstaande bedrae Goed wat ten opsigte van 4c-5cc, nie ten opsigte van 4c-7cc, nie ten opsigte van alle 50-95-100-100-betalings nie. -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  enige sodanige Goedere is dalk nog nie verskuldig en betaalbaar nie; en/of

6.3    om enige verlies of skade wat voortspruit uit die verbreking van die Ooreenkoms te eis.

7. JURISDIKSIE

         The Seller, Purchaser and, indien van toepassing, stem die borg(e) in en stem in dat enige dispuut, meningsverskil of eis wat uit hierdie Ooreenkoms of enige ander ooreenkoms spruit  _cc781905-5cde-3194-bb3b-15786bad-3_fcc5b50-5786_905-3000-5000-5000-5000-1586_90-5000-1586_900-5000 136bad5cf58d_          between the parties shall, by die uitsluitlike verkiesing van die Verkoper, bepaal word:

7.1   in die landdroshof wat jurisdiksie het, nieteenstaande dat die betrokke jurisdiksie die hof mag oorskry; of

7.2   in die Hooggeregshof van Suid-Afrika.

8. KOSTE

        In the event of the Seller having to institute legal proceedings of whatsoever nature against the Purchaser in order to obtain compliance in terms of this Agreement,            _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586_bad5c sal die regskoste tussen die kopers en die kopers op die regte skaal wees.

9. SERTIFIKAAT DEUR DIREKTEUR

       A certificate by a manager of the Seller confirming the amount due and owing by die Koper aan die Verkoper op enige gegewe tydstip sal prima facie-bewys van die feite wees   90_5-915-9b5b-5c3b5b-5c3b5b-5c3b5b-5c3b-5c5b-5c5b-5c5b-5c5b-5c3b-5c5b-5c5b-5c5b-9b5b-5cb-5c3b-5c3b-5c3b-5c5b-136-5cf58d_90_5-cc75-9b5b-5c5b-5c7b-5c5b-5c5b-5c5b-5c3b-5c3b-136b5cf58d_90 _cc7505-9b -136bad5cf58d_     _cc781905-5cdebb-3cf-3d-319d-319d-319d-319d-319d-bedrag en alle wetlike verhaling daaruit.

 

10. GELOOF

       No extension of time or any other relaxation or indulgence granted by the Seller to die Koper sal funksioneer as, of geag word 'n afstanddoening deur die Verkoper te wees van enige van   90-3c781cc-5c781cc-5c781cc-5c781cc-5c751cc-5c71905-5c71905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_90-3c781cc-5c51cc-5c51cc-5c51cc-5c51cc-5c51cc-5c751cc -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-58d_ _cc781905-5cde-3193

11. WAARBORGE EN NIE-VARIASIE

11.1   Die Verkoper sal nie verantwoordelik wees vir enige onderneming, voorstelling of waarborg wat nie mondeling of andersins gespesifiseer word nie, of andersins 4c3cc, nie skriftelik of andersins gespesifiseer word nie. -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  of wysiging van, of byvoeging tot die bepalings en voorwaardes van hierdie Ooreenkoms, is bindend op die partye, tensy skriftelik en onderteken en aanvaar word deur 'n bestuurder van-3017-58c. -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  die Verkoper.

11.2   Konformiteit met die kontrak van die gelewerde Goedere word bepaal volgens die toestand van die Goedere op die tydstip van die lewerings.

11.3   Eise vir gebreke wat by aflewering sigbaar is, moet skriftelik deur die Koper binne 3 dae na aflewering deur die Koper ingedien word by die Verkoper.

11.4   Tensy uitdruklik skriftelik ooreengekom, gee die Verkoper geen waarborg dat 'n spesifieke gebruik of proses aan die vereistes voldoen nie.

11.5   Waarborgsertifikate sal slegs deur die Verkoper verskaf word na 'n kwaliteit-inspeksie na installasie deur die Verkoper.

11.6   Waarborge is slegs van toepassing op volledige stelsels wat van die Verkoper gekoop is en nie individueel gekoopte items nie, ook nie praktyke nie.

11.7   Die verkoper behou die reg voor om waarborgsertifikate te weerhou indien daar swak installasiepraktyke met betrekking tot die produkte gevolg word.

12. INTERPRETASIE

          This Agreement and any sales in terme hiervan word beheer deur die wette van die Republiek van Suid-Afrika. The Convention of Vienna relating to international sales        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           (1980) is nie van toepassing nie. Die interpretasie van handelsbepalings in hierdie ooreenkoms word beheer deur "Incoterms 2000".

13. KANSELLERING VAN BESTELLING

13.1   Kansellasies van Made to Stock (MTS) materiaal, sal nie enige bepalings van die terugbetaling onderhewig wees aan hierdie ooreenkoms nie. No cancellations          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  for MTO of ETO items sal aanvaar word en die Koper sal aanspreeklik gehou word vir die volle waarde van so 'n bestelling.

13.2    Indien die koper:

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_13.2.1    'n verbreking van enige van hierdie voorwaardes pleeg; of

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_13.2.2   om sy individu/haar boedel oor te gee; of

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_13.2.3    'n vennootskap ontbind; of

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_13.2.4    synde 'n regspersoon, finaal of likwiditeit onder bestuur, likiede of finaal onder bestuur, likiede of geregtelike bestuur or be          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_               onderhewig aan 'n sakereddingsplan; of

          13.2.5_cc781905-5cde -3194-BB3B-136BAD5CF58D_ _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_COMMIT 'n Wet van insolvensie soos gedefinieër in enige Suid-Afrika-statuut of gewone reg van tyd tot tyd, of 'n poging tot kompromis in die algemeen -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d19 _5175 bostaande gebeurtenisse, dan vind die Slegte-gebeurtenisse in enige van die bogenoemde gebeure voor, die opsomming van die 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ cancel this agreement by giving the Purchaser written notice to that        _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                   effect, without prejudice to any rights which the Seller may have as a gevolg van die oortreding of kansellasie.

14. SKEIDBAARHEID

         If any provision of this Agreement as ongeldig of onafdwingbaar bevind word of as onafdwingbaar beskou word, sal sulke bepalings skeibaar wees van die oorblywende bepalings, wat sal voortgaan om te wees  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cf578d-3b51905-3cf578d-3b51905-3bcf578d-3bcf578d-3bcf578d1 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_geldig en afdwingbaar.

STANDAARD BEPALINGS EN VOORWAARDES VAN INSTALLERINGASIE

1.  Installasie-inligting (wanneer installasie van toepassing is):
          1.1.    Installasiekwotasie is onderhewig aan 'n skoon, helder en gelyk oppervlak.

          1.2._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   Tariewe is onderhewig aan finale ooreengekome meting.

          1.3._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   Aanhalings sluit enige onvoorsiene toevoegings uit weens veranderinge op die webwerf.

          1.4._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   Bykomende heffings is van toepassing op gebiede van harde rots of swaar blare obstruksie.2.  Installasie van heiningstelmateriaal Sluit in:
         2.1.   Supply of 15Mpa concrete and mix for fence kit post or column.

          2.2._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Voorsiening van 25Mpa beton en mengsel vir hektoegangstelsels.

          2.3._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Clear & Grub van die heininglyn.

          2.4._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Pos / Kolom fondament uitgrawingaan.

          2.5._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Giet van fondasie en verwante nat werke.

          2.6._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  NB Verwydering van rommel is nie ingesluit nie.

Terms and Condtions
bottom of page