top of page
Business Networking

IIncinciShicilela

Shicilela

INKCAZELO

Umxholo wale webhsayithi ulungiselelwe iinjongo zolwazi kuphela. Ngokukhuphela naluphi na ulwazi oluqulethwe kuyo nayiphi na indawo yeVi-biZ, uyavumelana nemigaqo nemiqathango njengoko kuchaziwe kwesi saziso. Ukuba awuvumelani nabo, musa ukusebenzisa le sayithi okanye ukhuphele naluphi na ulwazi. Qaphela ukuba nayiphi na inkqubo, ushicilelo, uyilo, imveliso, inkqubo, isoftware, iteknoloji, ulwazi, ukwazi njani, okanye umbono ochazwe kule web-site inokuba ngumxholo wamanye amalungelo, kuquka namanye amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, ezizezabo Vi. -biZ okanye omnye waMahlakani okanye iMigaqo okanye amanye amaqela anomdla kwaye akanalayisenisi kuwe apha ngezantsi.

I-Vi-biZ izama ukuqinisekisa ukuba iinkcukacha kunye nezinye izinto ezikule web-site zichanekile kwaye ziphelele, kodwa ayamkeli uxanduva ngayo nayiphi na impazamo eyenziwe okanye engenziwanga kule web-site. Uqhakamshelwano oluya kwezinye iisayithi ezisuka kule web-site yenzelwe iinjongo zolwazi kuphela. Ukuba umbukeli ushiye le web-site ngokusebenzisa ikhonkco equlethwe apha, kwaye ujonge umxholo ongabonelelwanga yi-Vi-biZ, umbukeli wenza oko ngomngcipheko wakhe. Umxholo wamaziko ewebhu onxibelelana nawo awuyi kukhangelwa ukuchaneka okanye ukuphononongwa ngenye indlela yi-Vi-biZ.

Ukusetyenziswa kombukeli kolu xwebhu kunye neenkcukacha kumngcipheko wabo. Umbukeli uthatha uxanduva olupheleleyo kunye nomngcipheko welahleko ngenxa yokusetyenziswa kolu xwebhu okanye ulwazi. Akukho nanye kwi-Vi-biZ, okanye nawaphi na amahlakani, iinqununu, okanye abaqeshwa, baya kuba noxanduva lwawo nawuphi na umonakalo okhethekileyo, ongathanga ngqo, ongalindelekanga, osisiphumo, okanye wokohlwaywa okanye nawuphina omnye umonakalo owenzekileyo, nokuba kungesenzo semvumelwano, ummiselo, ulwaphulo-mthetho (kubandakanywa , ngaphandle komda, ukungakhathali), okanye ngenye indlela, enxulumene nokusetyenziswa kolu xwebhu okanye ulwazi.

Umbukeli uyavuma ukungenisa kuphela kumthetho waseMzantsi Afrika kunye negunya leenkundla zaseMzantsi Afrika ngokubhekiselele kuyo nayiphi na ingxabano evela kusetyenziso lwewebhusayithi.

Ukuba ufuna naluphi na ulwazi oluvela kuthi malunga nathi okanye iimveliso okanye iinkonzo zethu, nceda uqondise kuthi usebenzisa iikhonkco le-imeyile.

 

 

IMIGAQO EMIGQITHO NEMIQATHANGO YOKUTHENGISA

IZIQINISEKISO ZOMTHENGI KWAYE UVUMA:

1.1   ukuthobela imida kunye nemigaqo echazwe yi-Vi-biZ ("umthengisi"); kwaye

1.2   ukuba umtyikityi ugunyaziswe ngokufanelekileyo ukubophelela uMthengi.

2. IMIYALELO

 

2.2   Zonke iikowuteshini zeMpahla azifakwanga kwi-VAT kwaye ziya kuhlala zisemthethweni kangangeentsuku ezingama-30 ukususela ngomhla we-THIR. All prices quoted are based on exchange rates,        _cc781905-5cde-3194 -Bb.b3b-136Bad58c58d_C2b-25BD58BD58B3b time of quotation, and any subsequent increase        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    ngexabiso lokuthengisa liya kuhanjiswa kuMthengi nge-imeyile ngokunika uMthengi.

2.3   Umthengisi ufuna ukuba ngaphambi kokwenziwa kwe-Made to Order ("MTO") okanye i-Engineered % yeemveliso deposit or credit to the full value of        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  odolo, kufuneka inikezelwe nguMthengi.

2.4   Umthengisi unelungelo lokuhlawulisa uMthengi ngayo nayiphi na i-Order yobugcisa kunye/okanye yokuvelisa izinto ze-Engine ze-Eyenziwe .          These will be quoted phambi kokuba kuqale imizobo. Imizobo iya kufakwa kwi-invoyisi nokuba imveliso iya kuqhubeka.

2.5   Nayiphi na iodolo yezinto zesitokhwe ezingezizo ezisemgangathweni okanye apho izixa eziodolweyo zikhulu kunomgangatho wesitokhwe ophantsi we-5 cc 18 cant be 39 de Seller -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_    yamkelwe nguMthengisi.

2.6   Ubuninzi kunye nemilinganiselo yeeMpahla kuphela koxanduva loMthengi.

2.7   IiMpahla azisayi kuqhutyelwa phambili ukuze zenziwe nguMthengisi phambi kokufumana iNtengo ethengisiweyo esayiniweyo.

3. INTLAWULO

3.1   I-invoyisi yokugqibela yeeMpahla iya kungeniswa ngomhla wokuthunyelwa. Umthengisi uya kwenza ukuba kufumaneke kuMthengi ii-invoyisi zepro-forma ngesicelo esibhaliweyo.

3.2   Apho uMthengisi enike uMthengi imimiselo yekhredithi, intlawulo ixhomekeke kwimiqathango ebhaliweyo kunye neyohlukeneyo ebhaliweyo.

3.3   Ukubonelela ngempahla yokubiyela kuphela, iya kuxhomekeka kumashumi amahlanu eepesenti (50%) edipozithi yokuthenga eyongezelelweyo, ilandelwe yintlawulo eyongezelelweyo engamashumi amahlanu epesenti (50%) yediphozithi yokuthenga engaphezulu -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           (50 %) phambi kokuhanjiswa okanye ukuqokelelwa. Umthengisi akayi kuthumela nayiphi na iMpahla kuMthengi, de kube intlawulo epheleleyo nge-Electronic Fund Transfer ("EFT") iboniswa ku  _cc781905-5cde-3194-bb3b-cc558d58d9-138d9bad5-3181-3194-bb3b-cc58c381-31905-3194-bb35-138dc38138bad9bad5-3194-bb3b-136bad. -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_    akhawunti yebhanki yomthengisi.

3.4   Ubonelelo lwezixhobo zocingo kunye nofakelo lwazo, luya kuxhomekeka kumashumi amahlanu eepesenti (50) idiphozithi eyongezelelweyo ye-7 yediphozithi ye-7 ye-1% yokuthenga 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_percent (30%) phambi kokunikezelwa kunye nokuqaliswa kweenkonzo okanye ukufakela kunye nentlawulo yokugqibela yeepesenti ezingamashumi amabini (20%) ekunikezelweni kweprojekthi egqityiweyo 5-195c0-05-cc7519 bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  ngaphandle kokulibaziseka okungafanelekanga okanye ukugcinwa, ngokungqongqo.

3.5   Ixabiso le-invoyisi elibonakaliswe kwi-invoyisi yomthengisi iya kuhlawulwa nge-decc51-idethi evunyelweneyo,51 ngaphandle kwentlawulo yoMthengi. -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_    phakathi kwamaQela.

3.6   Zonke ii-invoyisi zihlawulwa kwindawo, ixesha kwaye ngokuxhomekeke kwimiqathango echazwe kwi-invoyisi. Unless otherwise determined, the payment must be received by        _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Umthengisi njengoko kuchaziwe kwi-invoyisi.

3.7   UMthengi akayi kuba nelungelo lokukhupha naziphi na iimali, ezinokuthi zibe netyala loMthengi, ngenxa yeyiphi na into ebangela umthengisi. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_        amounts owing by the Purchaser to the Seller.

4. UKUNIKEZELWA, UMNGCIPHEKO NOBUNINI

4.1   Ixesha lokuthunyelwa liya kuxhomekeka kwimvume ye-akhawunti okanye intlawulo ye-EFT ifunyenwe.

4.2    Ukuthunyelwa, ukuhanjiswa okanye ukuqokelelwa kweMpahla kuya kuphuma kube kanye ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela okanye kuvunyelwene ngayo.

4.3   Umngcipheko kunye neeMpahla ezithengiweyo ziyakudlulela kuMthengi ekuhanjisweni, ngokwemiqathango ye-07 yokuhanjiswa, ngezantsi kwengqokelela nge-7 7cc 7. -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_   kuMthengisi. Nangona kunjalo, ngaphandle kokuhanjiswa okanye ukuqokelelwa, ubunini beMpahla buya kuhlala buphathiswe uMthengisi kwaye abuyi kudlulela kuMthengi de  _cc781905-5cde-3194-bb3b-138d54-75-138dc-71b5-3194-138dcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ intlawulo yexabiso elipheleleyo lokuthenga yenziwe.

4.4   UMthengi uya kuthi, ngoko nangoko emva kokuziswa kwayo nayiphi na iMpahla apho nayiphi na intlawulo ihlala ingahlawulwanga, azise kwindawo ebhaliweyo ngaphambili. -bb3b-136bad5cf58d_           Goods zigcinwe kuMthengisi ukugcinwa kobunini bezo Mpahla, kwaye uya kuthatha nawaphi na amanyathelo ayimfuneko ukuqinisekisa ukuba akukho lien  okanye hypothec isetyenziswa_cc781905-5cde-3194-bb3b-5c1584-bb3b-3194-3194-bb3b-3194-3194-bb36bad5cf58d_ bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ phezu kweeMpahla ezinjalo nguye nawuphi na omnye umntu. Ikopi yeso saziso iya kunikwa uMthengisi.

4.5   Inqaku lonikezelo esayiniweyo liya kwenza ubungqina obucacileyo bokuba iimpahla zinikelwe nguMthengi 510 kwaye zifunyenwe 918 UmThengi kunye nemeko elungileyo. -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   uMthengi, umsebenzi, iarhente, ummeli okanye umthuthi otyunjiweyo woMthengi.

4.6   Umthengisi unelungelo lokunikezela ngokuyinxenye, kunye nokuhambisa iiMpahla eziodolweyo nge-10 yezizathu zobugcisa. In cases of partial delivery, part        _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-6-319 5cde-31905-5cde-6-319.

4.7   Kuzo zonke iimeko apho ukuhanjiswa okanye ukuqokelelwa kungomthwali, umthwali uya kuthathwa njengomthengisi, ukuhanjiswa kuya kuthathwa njengomthengisi, ukuhanjiswa -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           delivery to uMthengi. Ukuba uMthengisi kufuneka ahlawule iindleko zempahla, ngoko uMthengisi uya kuba nelungelo lokumisela umthwali kunye nendlela. Should the Purchaser specify the          _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ umthuthi kunye nendlela, uMthengi uya kuba noxanduva kuMthengisi ngako nakuphi na ukonyuka kweendleko zothutho.

4.8   UmThengi unoxanduva lwako nakuphi na ukukhutshelwa kwempahla enikezelweyo, kwaye umthengisi unoxanduva lomonakalo kwaye akukho mngcipheko oya kubanjwa. 3194-bb3b-136bad5cf58d_                  incurred during such off-loading or standing-time incurred. Ukulayisha kunye namaxesha okuma awaqukwanga kumaxabiso othutho, luxanduva lwe    _cc7555819-3158d_     cc75555819-315818d_cc75558190-3194-bb3b-136bad5cf58d_ cc755558190-3158190 3194-bb3b-136bad5cf58d_         Purchaser.

4.9   Umthengisi akayi, phantsi kwazo naziphi na iimeko, ukuba noxanduva lwazo naziphi na iziphene, ukunqongophala kunikezelo loMthengi-0cc8 okanye ukusilela koMthengi 3194-bb3b-136bad5cf58d_               _cc781905-5cde-3194-bb3b-136isaziso soshishino sifunyenwe ngeentsuku ezi-3 zeshishini Uxanduva ngokubhekiselele kwiMpahla enesiphene lulinganiselwe

         4.9.1_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  lungisa nasiphi na isiphene kwiiMpahla; okanye

         4.9.2_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  ukutshintshwa kweeMpahla; okanye

         4.9.3_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  imbuyekezo epheleleyo yeeMpahla kuMthengi okanye inxalenye efanelekileyo yexabiso elihlawulwe kwiiMpahla ezinikezelweyo, kujongwa ubungakanani bokusilela.

4.10   Naziphi na IiMpahla ezibuyisiweyo (ngaphandle kweeMpahla ezineziphene) nguMthengi kunye neendleko kunye nomngcipheko

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_4.10.1   iya kwenza i-10% yokuphatha;

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_4.10.2   iya kuxhomekeka ekuhlolweni komgangatho ngaphambili

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_4.10.3   non-standard ayisayi kwamkelwa kwaye yonakaliswe ngetyala.

4.11   Yonke imibuzo enxulumene nexabiso kunye nobungakanani kufuneka yaziswe ngembalelwano kuMthengi, yeyiphi iiyure ezine ezithengiweyo will be          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_          deemed ukwamkela okufanayo.

4.12   Umthengisi akayi kuba noxanduva ngayo nayiphi na ilahleko elandelelweyo efunyenwe nguMthengi 5cf58d_ 18 ukusuka kuso nasiphi na isiphene-98 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_        howsoever arising. Kwimeko yolibaziseko ekuhanjisweni, umthengisi uya kwazisa uMthengi ngolo libaziseko kunye nexesha elilindelekileyo lokulibaziseka okunjalo (apho kunokwenzeka) . -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Xa kuthengiswe ngokutsha iiMpahla, ziqhubekisiwe okanye azilungiswanga, uMthengi uya kucutha uxanduva lomthengisi ngomonakalo osuka kwiiMpahla ukuya kwixabiso leMpahla ezinikelwe ku  5-5157819   5-5155819-3cf751819 _cc7515819-3cf-5858198-3cf-51581981-3cf-51585819-3cfd-5cfd-75881 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_uMthengi.

4.13   Ukuthengwa kunye nokuhanjiswa kweMpahla akuniki phepha-mvume, ukuchazwa kokuchazwa, phantsi kwawo nawaphi na amalungelo awodwa abenzi.

4.14   Umthengisi unelungelo lokulungisa amaxabiso alo ngesaziso sangaphambili kuMthengi kwaye athengise uMthengi kwisehlo eso. 3194-bb3b-136bad5cf58d_               _cc781905-5cde-3194-bb3b-1366badno 5 kufuneka inyuke phakathi kweeyure ezine-4.

4.15   UMthengi uyavuma ukwazisa uMthengisi ngoko nangoko nanini na uMthengi eba nolwazi ngelungelo elilodwa lomenzi wechiza. If a patent          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         infringement claim is brought against the Purchaser due kunikezelo, ukungenisa, ukugcinwa, ukuthengiswa kunye/okanye ukusetyenziswa kweMpahla, uMthengi uya kwazisa ngoko nangoko the  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-6c185-3ccd58-318-3194-bb3b-136bad5cf58d-9c1c58-3c1b58d-3c1b58-3c1-58-8ccd5-58-5ccd5-5ccd5-9cf5-9cf5-9cf8d-9cf588ba9 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     Umthengisi ngokubhala oko, kwaye avumele umthengisi ukuba aqhubele phambili ekukhuseleni. If a final judgement holds the  Purchaser liable for patent infringement in      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_         respect of the Goods, the Purchaser's claim for Umonakalo uya kuthintelwa kwisixa esilingana nexabiso lentengiso ehlawulwe nguMthengi weMpahla eyophula umthetho,  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58c58c58c58c58c51-58d_3194-bb3b-136bad5cf58c58c58d-58c58c51-58d_3bb8d_31-3194-bb3b-136bad5cf58c58c51-8-30-30-308d_78d_79d_81__3194-3194-58305-5-58d_ _ 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_         delivered to the Purchaser during the last six (6) months eyandulela isamani. Under no circumstances does the Seller assume any liability or responsibility        _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_             kulo nakuphi na ukusetyenziswa okungaqhelekanga okanye isicelo esikhethekileyo uMthengi okanye umntu wesithathu asenzayo kwiiMpahla nezinokuthi zinyhashe amalungelo elungelo elilodwa lomenzi wechiza nomntu wesithathu. 3194-bb3b-136bad5cf58d_                   Moreover the Seller shall not be liable for infringements of a patent which is engaziwa nguMthengisi kodwa uMthengi wayeyazi.

4.16   Umthengisi akayi kunyanzeleka ukuba anike uncedo lobuchwephesha kuMthengi kuMthengi kusetyenziso lweMpahla 98 kwaye amkele uxanduva 1 lweMpahla. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    ingcebiso enikiweyo okanye iziphumo eziphuma apho.

4.17   Iimpahla ezingaqokelelwanga kwixesha eliqinisekisiweyo, ziya kuxhomekeka kwiintlawulo zokugcina kunye nelungelo loMthengisi loMthengi-58 3194-bb3b-136bad5cf58d_              Iimpahla ukuya nokubuya kwindawo yokugcina.

4.18   Imihla yokuhanjiswa kunye nokugqiba kuqikelelwa ngexesha lokuvunywa komyalelo kwaye zixhomekeke kutshintsho.

4.19   Naphantsi kwazo naziphi na iimeko umthengisi uya kuba noxanduva lokusilela okubangelwe ngenxa yogcino olubi nguMthengi, uMthengi 7b8 okanye uMthengi. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    ukuguqulwa kweMpahla ngenxa yeemeko zemozulu.

4.20   Ukuba ingqokelela okanye unikezelo lucwangcisiwe nguMthengi, uxanduva lokubonelela ngezothutho ezifanelekileyo lulo lolo 95 yamkela i-Purchaser188 yoMthengi -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        respect thereof.

5. UKUNIKEZWA NOMSEBENZI

           UMthengi akayi kuncama, abele okanye adlulisele nawaphi na kumalungelo akhe okanye agunyazise nayiphi na imfanelo yakhe evela kwesi siVumelwano ngaphandle kokuba aqale afumane i  _cc781905-5cde-3195-5135-78bbd-3194-518-78bbd_3194-951-78bbd_781638d_78194-78181 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     Imvume ebhaliweyo yomthengisi.

6. ULWAPHULO-MTHETHO

        _cc781905-5cde-3194-bb3b-136-158 intlawulo yoMthengi kwisiganeko somthengi okanye isixa-mali esilingeneyo sokwenza uMthengi kwisiganeko somthengi okanye intlawulo efunekayo. terms of this Agreement, all of        _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ethathwa njengento ephathekayo, uMthengisi ngokokuzikhethela kwaye ngaphandle kokungahoyi nawaphi na amalungelo okanye izilungiso ezisemthethweni, uya kuba nelungelo loku:

6.1   thatha kwakhona ulawulo lweeMpahla eziziswe kuMthengi ngokubhekiselele kubunini obungadlulanga, kuquka nobunini obungadlulanga; kunye/okanye

6.2   funa ukuba uMthengi ngoko nangoko enze intlawulo kuMthengisi wazo zonke iimali ezingekahlawulwa, kungabikho 158intlawulo engekahlawulwa ngokubhekiselele kuyo yonke le ntlawulo. -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Naziphi na iiMpahla ezinjalo zisenokungekahlawulwa kwaye zihlawulwe; kunye/okanye

6.3   ukubanga nayiphi na ilahleko okanye umonakalo obangelwa kukwaphulwa kweSivumelwano.

7. AMAGUNYA

         The Seller, Purchaser and, ukuba kufanelekile, uQinisekiso uyavuma kwaye uyavuma ukuba nayiphi na ingxabano, ukungavumelani okanye ibango elivela kwesi siVumelwano okanye nasiphi na esinye isivumelwano 136bad5cf58d_          between the parties shall, kunyulo olulodwa lomthengisi, miselwa:

7.1   kwiNkundla kaMantyi enegunya lokulawula, nangona isixa-mali esigunyazisiweyo singadlula kwinkundla yamatyala; okanye

7.2   kwiNkundla ePhakamileyo yaseMzantsi Afrika.

8. IINDLEKO

        In the event of the Seller having to institute legal proceedings of whatsoever nature Ngokuchasene nomthengi ukuze ufumane ukuthotyelwa ngokwesi siVumelwano, _CLD78BDE-15b.ct78B3b     _cc781905-5cde-3194-bb3b-156indleko yomthengi kwisikali se-Security's i-legal's intengo

9. ISIQINISEKISO ESINGUMLAWULI

_ct781-50Cde-3194-BB3B-136BAD58D_CBE58BD58BD58b Umthengi kumthengisi nangaliphi na ixesha anikwe ubungqina bokuqala kwi-prima yenyani_cc7815c58b38b38b38B3b -136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3bbd-319 yokubuyisela yonke imali echazwe 5cde-319.

 

10. UKUZENZA

       No extension of time or any other relaxation or indulgence granted by the Seller to uMthengi uya kusebenza njenge, okanye athathwe njengorhoxiso nguMthengisi wayo nayiphi na ye  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-61905-3194-3ccd51-3ccd58-3ccd51858-3194-3194-bb3b-136bad5cf58d-6c185-3ccd58-3ccd5858-3ccd5-381-5ccd-588d_3194-3194-bb3-3cf-3cf-3cf-78c8-7818518599959999-3994-794-394-38-3888-e -bb3b-136bad5cf58d_     _cc7819305-148 imiqathango phantsi kwe-Acf58d-3b905-148 imiqathango yale Nogree

11. IZIQINISEKISO KUNYE NOKUNGAHLUKENEYO

11.1   Umthengisi akayi kuba noxanduva lwaso nasiphi na isenzo, ukumelwa okanye iwaranti engachazwanga ngokubhaliweyo okanye ngenye indlela. -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  okanye ukulungiswa, okanye ukongezwa kwemigaqo nemiqathango yesi siVumelwano kubophelela amaqela ngaphandle kokuba kubhaliwe kwaye kwasayinwa kwaye kwamkelwe ngumphathi we-0317 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  the Seller.

11.2   Ukuthotyelwa kwesivumelwano seMpahla ezizisiweyo kumiselwa ngokwemeko yeMpahla ngexesha lokuziswa kweMpahla.

11.3   Amabango eziphene ezibonakalayo ekuhanjisweni kufuneka angeniswe nguMthengi ngembalelwano kwiintsuku ezi-3 ezilandela umthengisi.

11.4   Ngaphandle kokuba kuvunyelwene ngokucacileyo ngokubhaliweyo, umthengisi akaniki siqinisekiso sokuba iMpahla ihlangabezane nenkqubo ethile.

11.5   Izatifikethi zoQinisekiso ziya kubonelelwa kuphela nguMthengisi ekuhlolweni komgangatho emva kokufakwa ngumthengisi.

11.6   IziQinisekiso zisebenza kuphela kwiinkqubo ezigcweleyo ezithengwe kuMthengisi kwaye azithengwanga ngabanye, okanye izinto zofakelo.

11.7   Umthengisi unelungelo lokubamba iziQinisekiso zeSiqinisekiso ukuba iZiqinisekiso zokuziqhelanisa nomgangatho ophantsi kunye nofakelo olulandelwayo lulandelwa ingqibelelo yomgangatho ophantsi.

12. UTOLIKO

          This Agreement and any sales ngokumalunga noku zilawulwa yimithetho yeRiphabhliki yoMzantsi Afrika. The Convention of Vienna relating to international sales        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           (1980) ayisebenzi. Ukuchazwa kwemigaqo yorhwebo kwesi sivumelwano ilawulwa yi "Incoterms 2000".

13. UKURHOXISWA KOLUDLO

. No cancellations          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  yezinto ze-MTO okanye ze-ETO ziya kwamkelwa kwaye uMthengi uya kuba noxanduva lwexabiso elipheleleyo laloo myalelo.

13.2   Ngaba uMthengi:

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_13.2.1   ukwenza ukwaphulwa kwayo nayiphi na imiqathango; okanye

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_13.2.2   ukuba ngumntu, wafa okanye okanye

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_13.2.3   ukuba yintsebenziswano; okanye

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_13.2.4   ukuba lulungiselelo olusemthethweni phantsi koluntu okanye ulawulo olusemthethweni, unikezelo lolawulo olusemthethweni okanye olusemthethweni or be          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_               phantsi kwesicwangciso sokuhlangula ishishini; okanye

          13.2.5_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  yenza isenzo sokungakwazi ukuhlawula amatyala njengoko kuchaziwe kuwo nawuphi na ummiselo waseMzantsi Afrika okanye umthetho oqhelekileyo amaxesha ngamaxesha, okanye ukuthomalalisa okanye ukuzama ukuyekelela-19bbd-58-58 jikelele-19bb-557 cc 19bb5-58-78b98b97 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- I-5cde-3194-BB3B-136Bad58ctf58d_CTDE58B3BD58b cancel this agreement by giving the Purchaser written notice to that        _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_           _CC781905-5-5-5-5- I-3194-BB3B-136Bad58b.ct58b35b58b35b58b78b35b58b78b78b78b78b78b78B3b isiphumo sokwaphulwa okanye ukurhoxiswa.

14. INGCACISO

         If any provision of this Agreement ifunyenwe okanye ibanjwe njengengasebenziyo okanye ayinyanzelisi, loo migaqo iya kuqhawulwa kwimigaqo eseleyo, eya kuqhubeka ithi  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dcde-51-5cc-58-5cc-5cc85-7858-58185b9185-8 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_isebenzayo kwaye iyanyanzeliswa.

IMIGAQO EMIGANGATHO NEMIQATHANGO YOKUFAKEATION

1.  Ulwazi loFakelo (xa ukufakela kusebenza):
          1.1.    Ucaphulo lofakelo luxhomekeke kumphezulu ococekileyo, ocacileyo nomgangatho.

          1.2._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   Iireyithi zixhomekeke kumlinganiselo wokugqibela ekuvunyelwene ngawo.

          1.3._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   Ucaphulo alubandakanyi naziphi na izongezo ebezingalindelekanga ngenxa yotshintsho kwisiza.

          1.4._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   Iintlawulo ezongezelelweyo zisebenza kwiindawo zamatye aqinileyo okanye umqobo onzima wamagqabi.2.  Ufakelo lweMathiriyeli yokuBiyela iquka:
         2.1.   Supply of 15Mpa concrete and mix for fence kit post or column.

          2.2._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Unikezelo lwe-25Mpa ikhonkrithi kunye nokuxuba kwiinkqubo zokufikelela kwisango.

          2.3._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Clear & Grub yomgca wocingo.

          2.4._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Post / Isiseko seKholam yokwembiwa kwesisekokwi.

          2.5._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Ukuphosa isiseko kunye nemisebenzi emanzi ehambelanayo.

          2.6._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  NB Ukususwa kwe-rubble ayifakwanga.

Terms and Condtions
bottom of page